Top

ช่างโยธา

ช่างโยธา

สาขาวิชาโยธา

คำนวณโครงสร้างบ้าน ตามแบบรูปรายการ และความปลอดภัยของโครงสร้าง

1. ออกแบบ เขียนแบบและคำนวณโครงสร้าง ทางด้านโยธาหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน, สะพาน, อาคารก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

2. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ไว้ในแบบ

3. วิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติตรวจสอบการรับกำลังของวัสดุที่ใช้ในงานโยธา-ก่อสร้าง