Top
 

ช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

 

ช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

สาขาวิชาสำรวจ

มีหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง การทำระดับในงานก่อสร้าง การตรวจสอบแนวระดับ และแนวดิ่งในงานก่อสร้าง

1. งานสำรวจเพื่อทำแผนที่ชนิดต่างๆ

2. งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

3. งานสำรวจเพื่อการออกโฉนดที่ดิน

4. งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างทางคมนาคม

5. นายช่างสำรวจ นางช่างโยธา นายช่างผังเมือง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน