Top
  • Developer DiTC
  • 07 . 11 . 2016

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

ช่างเทคนิคสถาปัตย์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

งานออกแบบ เขียนแบบ อาคารและสภาพแวดล้อม งานการก่อสร้างเกี่ยวกับแบบรูปรายการ ตามความต้องการของเจ้าของบ้านหรืออาคารสารธารณะ

1. ออกแบบเขียนแบบอาคารและสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์

2. งานก่อสร้างเกี่ยวกับแบบรูปรายการการให้คำแนะนำและตรวจสอบ

3. วางแผนการก่อสร้าง การวิเคราะห์ปัญหาและงานประมาณราคาการก่อสร้างอาคาร

4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง