Top

คุณสมบัติด้านการศึกษา ระดับปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้นๆ

4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรระดับปวส.

หลักสูตรอื่นๆ :