Top

คุณสมบัติด้านการศึกษา ระดับปวช.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. มีร่างกายแข็งและเหมาะสมสำหรับการเรียนวิชาชีพนั้นๆ

4. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรระดับปวช.