Top

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้างหรือโยธา

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากำหนด

สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสูตร (Download Click)

1. จัดการ ดำเนินการ ควบคุมงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหางาน ในสถานที่ทำงานก่อสร้าง

2. วางแผน จัดการการทำงานตามมาตรฐาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ปัญหางาน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาเอกสารสัญญา 

4. จัดทำแบบปฎิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้าง โครงสร้างและงานระบบ

5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบสัวดุงานก่อสร้างและอุปกรณืงานระบบอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด

หลักสูตรอื่นๆ :