Top

ผลงานทางวิชาการ วิชาผังเมือง

  • Tuesday Jan 23 2018

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

วัสดุก่อสร้าง

  • Friday Jun 02 2017

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภทไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ ซีเมนต์บล็อกที่ใช้ในงานก่อสร้าง

แนวทางพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในยุคอาเซียน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

  • Friday Mar 10 2017

แนวทางพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในยุคอาเซียน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

  • Wednesday Feb 15 2017

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี

  • Wednesday Jan 04 2017

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียงการเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

การเป็นผู้ประกอบการ

  • Friday Nov 25 2016

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบธุรกิจ หลักเบือ้ งตน้ ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ