Top

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

 - สาขาวิชาสำรวจ

 - สาขาวิชาโยธา

 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 - สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

 - สาขาวิชาสำรวจ

 - สาขาวิชาโยธาา

 - สาขาวิชาการก่อสร้าง

 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

 - สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)