Top
ดร.รุจิรา ฟูเจริญ

ดร.รุจิรา ฟูเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

นางสุวรรณี มุสิกปักษ์

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์

ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
21252633