เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1 2